CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE MURALLA RUGBY CLUB | www.murallarugby.com

Muralla Rugby Club (Muralla RC) con domicilio en Pazo de Feiras e Congresos, Avda. dos Deportes s/n, Lugo 27004 con CIF G-27103423 representada por Avelino Roca Rábade con NIF 33342921M pon a disposición no seu sitio web www.murallarugby.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condición xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Muralla RC por parte dos USUARIOS que accedan ó mesmo. As presentes condición xerais son expostas ó USUARIO no sitio web www.murallarugby.com en todas e cada una das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os sus datos efectivamente sen que se produzca esta aceptación.

Muralla Rugby Club está inscrita no Rexistro de Clubes da Xunta de Galicia co número C01753.

O acceso ó sitio web de Muralla Rugby Club implica sen reservas a aceptación das presentes condición erais de uso que o USUARIO afirma comprender na sua totalidad. O USUARIO comprométese a non empregar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Muralla Rugby Club no conleva a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO, salvo si este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en www.murallarugby.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta suscrición rexirase pollas condición erais específicas. As condición de acceso e uso do presente sitio web ríxense estrictamente polla legalidade vidente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: derrito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Muralla Rugby Club prohíbe os seguintes:

1.1.1.- Realizar acción que podan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano ós sistemas de Muralla Rugby Club ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, ou envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

1.2.- Muralla Rugby Club poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou as presentes condición xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- Muralla Rugby Club utilizando fontes internas e externas de tal modo que Muralla Rugby Club unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Muralla Rugby Club resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contenidos existentes no seu sitio web.

TERCERA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Muralla Rugby Club informa que o sitio web www.murallarugby.com os contenidos propios, a programación e o deseño do sitio web encóntrase plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protegidos salvo consentimento expreso de Muralla Rugby Club. Muralla Rugby Club utiliza fontes externas para a elaboración dos sus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou información de terceiros citando sempre a fonte.

O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas poderá solicitar en calquera momento a eliminación de ditas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIóN E LEI APLICABLE

As presentes condición xerais ríxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condición xerais os Xulgados de Lugo renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.-

En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Muralla Rugby Club poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos agás recoñecemento expreso por parte de Muralla Rugby Club.

 

(C) 2011 Muralla Rugby Club Lugo | muralla(a)murallarugby.com